Sächsisches Mozartfest

„Bevor wieder alles anders wird …“ haben wir noch vor einer Woche unser terminlich modifiziertes Programm in den Druck und zur Versendung gegeben.
Nun ist schon wieder alles anders. Anfang März war die Hoffnung berechtigt, Ihnen das 30. Sächsische Mozartfest so zu präsentieren, wie Sie es dann hätten auch besuchen können.
Jetzt planen wir neu und verschieben aus dem Mai alle Veranstaltungen in den Sommer und in den Herbst.
Auf unserer Internetseite informieren wir Sie, auf wann ggf. Konzerte verlegt werden und wie Sie unsere Angebote wahrnehmen können. Unser Engagement ist beständig, ebenso wie der Geist der Brüderlichkeit nicht nur einfach gegeben ist, sondern stets nur im Wirken gelebt wird. Ihrem Interesse bleiben wir mit unseren Angeboten treu und hoffen auf Gegenseitigkeit. Wir laden Sie herzlich ein.

Unsere aktuellen Termine zu den Veranstaltungen finden Sie hier.

„Než se vše znovu změní …“ před týdnem jsme dali náš upravený program do tisku a k odeslání. Nyní je vše opět jinak. Začátkem března byla oprávněná naděje představit Vám 30. Saský Mozartův festival tak, jak byste jej mohli navštívit.
Nyní plánujeme znovu a přesouváme všechny akce z května na léto a podzim.
Na našich webových stránkách Vás budeme informovat, na kdy budou případně koncerty přeloženy a jak můžete využít našich nabídek. Naše angažovanost je trvalá, stejně jako duch bratrství není jednoduše dán, ale vždy prožíván působením. Ve Vašem zájmu zůstáváme věrní našim nabídkám a doufáme v oboustrannost. Srdečně Vás zveme.

„Alle Menschen werden Brüder…!“

„Liebt euch selbst und eure Brüder! Körperkraft und Schönheit sei eure Zierd’, Verstandeshelle euer Adel! Reicht euch der ew’gen Freundschaft Bruderhand, die nur ein Wahn, nie Wahrheit euch so lang entzog.  Zerbrechet dieses Wahnes Bande! Zerreißet dieses Vorurteiles Schleier! Enthüllt euch vom Gewand, das Menschheit in Sektiererei verkleidet! In Kolter schmiedet um das Eisen, das Menschen, das Bruderblut bisher vergoß! Zersprenget Felsen mit dem schwarzen Staube, der mordend Blei in Bruderherz oft schnellte! Wähnt nicht, daß wahres Unglück sei auf meiner Erde, Belehrung ist es nur, die wohltut, wenn sie euch zu bessern Taten spornt; Die, Menschen, ihr in Unglück wandelt, wenn töricht blind ihr rückwärts in den Stachel schlagt, der vorwärts euch antreiben sollte. Seid weise nur, seid kraftvoll und seid Brüder! Dann ruht auf euch mein ganzes Wohlgefallen; dann netzen Freudenzähren nur die Wangen; dann werden eure Klagen Jubeltöne; dann schaffet ihr zu Edenstälern Wüsten; dann lachet alles euch in der Natur; dann ist’s erreicht, des Lebens wahres Glück.“

Mit Schillers Ode an die Freude und vorstehend Mozarts vertonten Text von Franz Heinrich Ziegenhagen werden wir das Abschlusskonzert des Sächsischen Mozartfest mit der Europäischen Sommerphilharmonie und -Chor vor dem Karl-Marx-Monument gestalten. Aufgeführt wird Beethovens IX. Sinfonie und unser an Stephan König vergebenes Auftragswerk „Elysium“ mit besagtem Text in Bezug auf Mozart. Dies vor der Inschrift hinter dem Marx-Monument das zur Vereinigung mahnt – aus unserer Sicht für eine bessere Welt – und vor dem polarisierend die Köpfe aufeinander stießen, Fäuste sich in den Taschen ballten und von dem aus Bilder mit menschenverachtendem Hass aus Chemnitz in die Welt gingen. Wir setzen damit und mit dem Sächsischen Mozartfest 2021 in dem dreijährigen Themenzyklus Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit – Evolutionen ein Zeichen für Verwandlung und sind glücklich, dass sich Chemnitz mit dem Titel Kulturhauptstadt 2025 mit einem besseren Gesicht zeigen kann, das nur fortwährend in bewahrender Selbstverständlichkeit als Wirklichkeit errungen wird.

Den diesjährigen Mozartpreis verleiht die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. an das Jugendsinfonieorchester der Ukraine und seine Dirigentin Oksana Lyniv in ihrem Konzert am 20. Oktober in der Markuskirche Chemnitz – Philharmonie heißt die Orchesterleistung in der sich verschiedene Menschen unterschiedlichster Herkunft zu einem Klang in ausgewogener Balance zwischen Konsonanz und Dissonanz zur Harmonie fügen– im Musikalischen wie im Gesellschaftlichen. Das „zum Klingen bringen“, der wohlgeformte Klang, die inspirierte und inspirierende Melodie, die Verwobenheit interessanter Klangschichten und Rhythmen in einem aufeinander abgestimmten Miteinander in Reibung und Auflösung bedarf eingeübter Disziplin, der Empathie für das „zwischen den Zeilen stehende“ und ausstrahlender Menschlichkeit – entäußerter und geteilter Menschlichkeit.

Im Gegenpol zu Schillers „Ode an die Freude“ stehen der Brudermord, der Geschwisterhass und -neid, biblisch die Geschichte von Kain und Abel. Unfrieden und Trennendes zu überwinden, konstruktive Gemeinschaft bei Wahrung von Originalität und Identität zu gestalten, dafür steht die Europäische Union und die friedliche Weltgemeinschaft, welche die sozialen, politischen und existenziellen Herausforderungen für eine Lebenswerte Zukunft meistern will.

Diese Aspekte wollen wir im 30. Sächsischen Mozartfest 2021 erlebbar machen und Kooperationen mit unseren Partnerstädten, den Mozart-Gesellschaften in Europa und darüber hinaus, mit den Klangkörpern und Veranstaltungspartnern in Chemnitz, der Region und in Sachsen zeigen. Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag für die kulturelle Ausstrahlung der Stadt Chemnitz und ihrer Region.

Schirmherrschaft: Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler
und Oberbürgermeister Sven Schulze
Kuratoriumsvorsitzender: Prof. Dr. Günther Schneider

Grußworte zum 30. Sächsischen Mozartfest 2021

Gesamtprogramm des 30. Sächsischen Mozartfestes 2021 “Brüderlichkeit – Evolution III”

Aufgrund der aktuellen Lage ist unsere Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. Kartenkäufe können online oder telefonisch bei der Geschäftsstelle der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V realisiert werden.
Tickets erhalten Sie auch unter: www.freiepresse.de/vorort.

Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V.
Montag bis Freitag jeweils 9 Uhr bis 16 Uhr
Tel.: +49 (0) 371 694 94 44
Fax: +49 (0) 371 694 94 43
info@mozart-sachsen.de

 

  

Mitgefördert im Rahmen des Projektes “Ohren auf, Europa!” im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020.

Herzlichen Dank unseren Sponsoren und Förderern, ohne die das 30. Sächsische Mozartfest 2021 nicht möglich wäre:

   

                  

 

„Všichni lidé se stanou bratry…!“

Milujte sebe a své bratry! Fyzická síla a krása budiž vaší ozdobou, jasná mysl vaší ušlechtilostí!  Podejte si navzájem ve věčném přátelství bratrské ruce, které vám tak dlouze odepřel klam, nikdy pravda. Rozbijte pouta tohoto klamu! Roztrhněte tento závoj předsudků! Odhalte si roucho, které obléká lidstvo do sektářství! Železo okujte do prošívaných dek, jenž doposud lidem prolévalo bratrskou krev. Černým prachem trhejte skály, jenž vymršťoval vraždíc olovo do bratrských srdcí. Nepředstavujte si klamně, že na mé Zemi existuje skutečné neštěstí, je to pouze poučení, které je blahodárné, když váš pobídne k lepším činům; Vy, lidé, kteří se v neštěstí měníte, když pošetile bušíte zpět do ostnu, jenž vás měl pobídnout vpřed. Buďte silní, buďte moudří a buďte bratry. Pak na vás spočívá veškeré mé potěšení; pak radost jen zdobí tváře; pak budou vaše stížnosti tóny jásotu; pak přetvoříte pouště k rajským údolím; pak se na vás bude v přírodě vše usmívat; pak je toho dosaženo, skutečného životního štěstí.

Se Schillerovou Ódou na radost a Mozartem zhudebněným textem Franze Heinricha Ziegenhagena uspořádáme před památníkem Karla Marxe závěrečný koncert Saského Mozartova festivalu s Evropskou letní filharmonií a sborem. Uvedena bude Beethovenova IX. sinfonie a dílo na objednávku „Elysium“, které bylo zadáno Stephanu Königovi, s uvedeným textem vztahujícím se k Mozartovi. Toto vše proběhne před nápisem za Marxovým pomníkem, který nabádá k sjednocení – z našeho pohledu pro lepší svět – a před kterým došlo ke srážce polarizujících hlav, kde se zaťaly pěsti v kapsách a odkud odešly do světa obrázky s nelidskou nenávistí v Chemnitz. Tímto a Saským Mozartovým festivalem 2021 dáváme v tříletém cyklu témat Volnost – Rovnost – Bratrství – Evoluce znamení změny a jsme rádi, že se Chemnitz s názvem Hlavní město kultury 2025 může ukázat s lepší tváří, čehož může být dosaženo jen nepřetržitým ochraňováním samozřejmosti jako skutečnosti.

Během zahajovacího víkendu Saského Mozartova festivalu bude 8. a 9. května v Kreuzkirche prezentován Ukrajinský mládežnický symfonický orchestr a již tradiční síťový orchestr v Kreuzkirche pod vedením dirigentky Oksany Lyniv – filharmonie je název orchestrálního provedení, ve kterém se spojují různí lidé různého původu k jednomu zvuku ve vyvážené rovnováze mezi konsonancí a disonancí, zde se spojují v harmonii – jak v hudbě, tak i ve společnosti. „Rozezvučet“ dobře tvarovaný zvuk, inspirovanou a inspirativní melodii, prolínání zajímavých vrstev zvuků a rytmů v koordinované soudržnosti ve tření a rozpuštění vyžaduje nacvičenou disciplínu, empatii pro „to co stojí mezi řádky“ a vyzařující lidskost – odcizenému a rozdělenému lidstvu.

Jako protipól Schillerovi „Ódy na radost“ jsou bratrovražda, sourozenecká nenávist a závist a biblický příběh Kaina a Ábela. Překonávat nepokoje a rozpory, vytvářet konstruktivní společenství při zachování originality a identity, to je to, za čím stojí Evropská unie a mírové světové společenství, které chtějí zvládnout sociální, politické a existenční výzvy pro budoucnost, která stojí za to žít.

Tyto aspekty chceme umožnit prožít na 30. saském Mozartově festivalu v roce 2021 a ukázat spolupráci s našimi partnerskými městy, Mozartovými společnostmi v Evropě i mimo ni, s orchestry a partnery akcí v Chemnitzu, regionu a v Sasku. Významně přispíváme ke kulturnímu charismatu města Chemnitz a jeho regionu.

Nákup vstupenek probíhá online nebo je možné ho realizovat přímo v pobočce Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V.

Financováno Svobodným státem Sasko a městem Chemnitz.

Toto opatření je spolufinancováno daňovými fondy na základě rozpočtu schváleného saským zemským parlamentem.

Spolufinancováno v rámci projektu “Otevři uši, Evropo!“ v Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.